Menu

Algemene Leden Vergadering NWVT

Woensdag 15 november a.s. organiseert het bestuur van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen haar jaarlijkse vergadering voorafgaand door diverse lezingen.

Stukken:

Agenda:

 1. Opening
 2. Goedkeuring notulen AV NWVT d.d. 14 november 2016
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag NWVT 2016
 5. Verantwoording financieel beheer van de penningmeester
  • A. Financieel verslag 2016
  • B. Verslag kascommissie
  • C. Decharge van het bestuur voor het financieel gevoerde beleid over het jaar 2016
  • D. Benoeming kascommissie:
   • J.A. Schuller: voorzitter kascommissie - treedt af en is niet herkiesbaar 
   • E.N. Volkers: lid kascommissie - wordt voorgesteld te benoemen als voorzitter
   • R.M.G.O. Poswick - wordt voorgesteld te benoemen als lid kascommissie
 6. Commissie Beleggingen
 7. Bestuurssamenstelling NWVT
  • A. Het bestuur stelt voor Mevrouw Drs. M. de Bakker-Ruige, voorzitter, te 
   herbenoemen tot bestuurslid van de NWVT voor de periode van 3 jaar
  • B. Het bestuur stelt voor Mevrouw Drs. R.A.M. de Jong-Gosselink, secretaris, te 
   herbenoemen tot bestuurslid van de NWVT voor de periode van 3 jaar
  • C. Aftredend bestuurslid en statutair niet meer herkiesbaar: Drs. J.A. Baart, bestuurslid 
  • D. Statutair is het bestuurslid Mevrouw Dr. V.A.M. Gerardu, vice-voorzitter, niet meer
   herkiesbaar. Het bestuur stelt voor de bestuurstermijn van mw. Dr. V. Gerardumet 
   een jaar te verlengen tot de jaarvergadering in november 2018. Een en ander om de continuïteit binnen het bestuur te waarborgen.
  • E. Het bestuur stelt voor de heer Dr. R.J.J. van Es te benoemen tot bestuurslid van de NWVT voor de periode van 3 jaar.
  • F. Het bestuur stelt voor Mevrouw Drs. S. ten Hoopen te benoemen tot bestuurslid van de NWVT voor de periode van 3 jaar.
 8. Beleid NWVT
 9. Begroting 2018 en vaststellen van de contributie
 10. Installatie nieuwe leden
 11. Rondvraag en sluiting


De financiële stukken zijn op te vragen bij het secretariaat: info@nwvt.nu. Wij vragen u vriendelijk, mede i.v.m. de catering, om u aan te melden, indien u 15 november a.s. aanwezig zal zijn: info@nwvt.nu / www.nwvt.nu