Menu

NWVT-WTA Cursus: Wijzer Verwijzen

 

De Tandarts algemeen practicus als spin in het web

De mondzorg is zo veelomvattend en complex geworden dat die niet meer (goed) in volle omvang door een persoon is uit te voeren. In de nog steeds uitdijende wereld van differentiaties, specialismen en hulpkrachten leidt dit tot een toenemende verwijscultuur. Er lijkt inmiddels sprake te zijn van een ‘verwijscircuit’, waarin de zorgvrager onnodig vaak verdwaalt. Met onnodig vaak ondoelmatige zorg tot gevolg. 

De ‘tweede lijn’ klaagt met enige regelmaat dat ‘patiënten over de schutting worden gekieperd’ terwijl patiënten en verwijzers ervaren dat diezelfde ‘tweede lijn’ (veelal) alleen oplossingen zoekt en vindt binnen het eigen vakgebied. 

Dat moet en kan beter. Door ‘wijzer te verwijzen’ en ‘wijzer om te gaan met verwijzingen’. In deze cursus krijgt u aan de hand van casuïstiek en de inbreng van meerdere specialismen/differentiaties handvatten aangereikt om: 

 • de regie over de mondzorg (weer) bij tandarts-algemeen-practicus (en de patiënt) te leggen
 • doelmatig en veilig (privacy!) gebruik te maken van de in uw (wijde) omgeving aanwezige kennis en kunde op het gebied van de mondzorg. 

In het belang van adequate mondzorg in het algemeen en van de individuele zorgvrager in het bijzonder. En omdat het vak er (nog) leuker door wordt!

Sprekers:Herman Wiegman
Wijzer Verwijzen: Zorgdoel en Zorgplan centraal
Een verwijzing door de tandarts algemeen practicus (TAP) dient bij voorkeur plaats te vinden binnen de kaders van een ZORGPLAN, gericht op het behalen van een ZORGDOEL. Of heeft ten doel deskundig advies te krijgen teneinde een ZORGDOEL en een ZORGPLAN op te kunnen stellen, in overleg met de patiënt (‘shared decisionmaking’). Door ZORGDOEL en ZORGPLAN centraal te stellen en te delen met alle betrokken zorgverleners is sprake van geregisseerde zorg, met TAP en patiënt in de regierol.

Bekijk CV >>Laurens Tinsel – parodontoloog
In een goede verwijsbrief wordt uitgesproken wat u als de verwijzend tandarts algemeen practicus verwacht. Verwachtingen spelen een belangrijke rol bij sociale interacties en een verwijzing is daarop geen uitzondering. Verwacht u een behandeling of juist een advies om u te helpen in het bepalen van mogelijke zorgdoelen. Helaas worden verwachtingen in de verwijsbrieven zelden uitgesproken. Daarmee bestaat het reële risico dat uw verwachting niet uitkomt hetgeen kan leiden tot teleurstelling, verwarring en/of onduidelijkheid. Niet zelden wordt een verwijspraktijk daarmee een verdwijnpraktijk.

Bekijk CV >>Jan Warnsinck – endodontoloog
In deze presentatie komen o.a. de volgende vragen aan de orde, die van belang zijn in de verwijsrelatie tussen de tandarts algemeen practicus en de tandarts endodontoloog:
 • Waarom de DETI-score?
 • Behoort de endodontoloog op de hoogte zijn van het beoogde zorgplan en zorgdoel?
 • Bepaalt de verwijzend tandarts óf de endodontoloog de restaureerbaarheid van het te behandelen element?
 • Plaatst de endodontoloog óf de verwijzend tandarts de eventueel noodzakelijke wortelstift?
 • Wie maakt de definitieve coronale restauratie?

Bekijk CV >>Krista Janssen - orthodontist
Orthodontische behandeling kan van fundamenteel belang zijn bij patiënten met een malocclusie of bij wie ontbrekende gebitselementen zorgen voor een gemutileerde gebitssituatie. Om tot een voorspelbaar eindresultaat te kunnen komen, is een individueel behandelplan, het zorgplan, voor deze patiënten van groot belang. Interdisciplinaire samenwerking staat daarin centraal. Vanuit bijvoorbeeld restauratief, implantologisch en orthodontisch perspectief zal een casus moeten worden bekeken. Op basis van het beoogde resultaat, de zogenaamde ‘backward planning’ zal gezamenlijk een plan moeten worden opgezet.

Bekijk CV >>Jacques Baart – MKA chirurg
Als de tandarts algemeen practicus (TAP) verwijst naar de MKA-specialist is dat voor een Mondziekte of voor Kaakchirurgie. Voor een Mondziekte is het lang niet altijd nodig dat de patiënt ook daadwerkelijk de kaakchirurg bezoekt. Anno 2017 is het mogelijk een versleutelde e-mail te zenden met enkele regels tekst tezamen met een goede licht- en/ of röntgenfoto.
Deze manier van teleconsulting is snel, patiëntvriendelijk en laat onverlet dat de MKA-chirurg wellicht toch de patiënt zelf wil zien voor onderzoek. Bij verwijzing voor een kaakchirurgische ingreep is het vooral van belang de indicatie te vermelden en te vragen om “onderzoek en zo nodig behandeling”. De kaakchirurg is te allen tijde verantwoordelijk voor de gevolgen van zijn behandeling.

Bekijk CV >>
 


Leerdoelen

Na afloop van de cursus heeft u inzicht in:

 • het belang en de inhoud van een zorgplan in het kader van een ‘wijzer verwijzing’
 • de verschillende manieren om gebruik te maken van ‘specialistische’ kennis en kunde
 • de voorwaarden voor een doelmatige verwijzing
 • de voorwaarden en (mogelijke) oplossingen voor een veilige verwijzing


Inschrijven

 

Voor deze cursus is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Inschrijving op volgorde van ontvangst bij het secretariaat. 
Studenten zijn welkom: beperkt aantal plaatsen – first come / first served.